Revitalizace vodních toků

Co to je? + Význam

Soubor opatření, jejichž cílem je úprava vodního toku a jeho okolí k přírodě blízkým podmínkám. Obvykle se provádí u silně narušených toků, například takových, jejichž koryto bylo vybetonováno či uměle napřímeno. Doslova slovo revitalizace znamená obnovení života (znovuoživení).

Vliv na okolí

Revitalizované vodní toky mohou lépe plnit svou funkci v krajině, částečně se sníží riziko povodní a zejména nedostatku vody, neboť se zpomalí odtok vody. Zvýší se také druhová rozmanitost rostlin a živočichů, kteří jsou na vodní tok vázáni.

Zajímavosti

Vodní toky byly na území České republiky zkráceny o třetinu oproti přirozenému stavu. To má výrazné dopady na zrychlení odtoku vody z krajiny.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Navrhněte opatření, která by přispěla ke zlepšení kvality vodního toku ve vaší obci.