Vliv dopravy na životní prostředí

Doprava je v současné době jedním z hlavních činitelů, který snižuje kvalitu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější negativní dopady dopravy patří vypouštění škodlivých látek do ovzduší (viz Skleníkové plyny), hluk, vibrace a zábor ploch. Je zároveň velmi náročná na spotřebu energetických surovin, zejména ropy. Dopravní cesty také představují pro řadu organismů výraznou překážku pro jejich pravidelné přesuny, jiným organismům zase umožňuje doprava možnost rychlého šíření, často s katastrofálními důsledky (např. invazní druhy). Celkově největší zátěž pro životní prostředí představuje individuální automobilová doprava a doprava letecká.

Doprava, především silniční, se vyznačuje mimořádně vysokým podílem tzv. externích nákladů. Jedná se například o náklady na budování protihlukových bariér, výstavbu a údržbu silnic, léčení neuróz z hluku, alergií ze znečištěného ovzduší apod. Podle výpočtů připadá na každý kilometr jízdy osobního automobilu zhruba Kč 2,50 externích nákladů, které jsou z největší části hrazeny ze státního rozpočtu (platí je tedy všichni daňoví poplatníci bez ohledu na to, nakolik automobilovou dopravu využívají), nebo je hradí lidé, kteří jsou dopravou poškozováni (například ti, kteří bydlí v blízkosti silnic).

Dopady dopravy na životní prostředí lze snížit zejména využíváním šetrných způsobů dopravy (pěší chůze, jízda na kole) a upřednostňováním dopravy veřejné, zejména kolejové (železnice, tramvaj), která je z energetického hlediska zhruba pětkrát efektivnější než doprava silniční. Dopady nákladní dopravy by bylo možné snížit eliminací často nesmyslných přesunů zboží na obrovské vzdálenosti. K tomu může přispět každý z nás - např. podporou místní produkce.

 

Diskutovat o pojmu Vliv dopravy na životní prostředí.