Kyselý déšť

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Červené události > Kyselý déšť > Kyselý déšť

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:40
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je?

Déšť se zvýšenou kyselostí, tedy s nízkou hodnotou pH (viz „pH reakce“). Přirozené pH bývá kolem 5,6–6, kyselé srážky mohou mít hodnoty pH 3–4.

Jak vzniká?

Spalováním fosilních paliv (viz „Fosilní paliva“) se do ovzduší dostávají znečišťující látky. Některé z nich, zejména oxid siřičitý (SO2) a oxidy dusíku (NOx), reagují v ovzduší se srážkovou vodou, která se tak stává slabým roztokem kyseliny sírové nebo dusičné.

Vznik kyselých srážek:

SO2 + H2O → H2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

NO2 + H2O → HNO3

Vliv na okolí

Ohrožuje lesy, vodní organismy (v důsledku okyselení vody v řekách a jezerech), půdu a půdní organismy, ale také některé lidské výtvory (narušuje omítky budov, historické památky apod.), neboť reaguje s vápníkem.

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Odsířením elektráren, snížením spotřeby fosilních paliv. Na území České republiky došlo především v 90. letech 20. století k výraznému snížení emisí síry z tepelných elektráren v důsledku odsíření. Díky tomu došlo k citelnému zlepšení kvality ovzduší (zejména v Podkrušnohoří) a také situace v oblasti kyselých dešťů. Jde o jeden z dobrých příkladů možnosti zlepšení kvality životního prostředí.

Co mohu udělat já?

Omezovat spotřebu energií, využívat šetrnější způsoby dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Zajímavosti

Pro srovnání: hodnota pH octa je 3,0 a pH citronové šťávy je 2,2.

Domácí úkol

Vyhledejte fotografie lesů v Krušných či Jizerských horách, které byly v minulosti silně poškozeny kyselými srážkami, a zjistěte, jaký je současný zdravotní stav těchto lesů.